Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej

Cel projektu: ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu woj. Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej oraz wzrost liczby osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z usług medycznych

Planowane efekty: podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego w zakresie profilaktyki i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży; poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową; wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników; zwiększenie świadomości rodziców/ opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski.

Wartość projektu: 6 222 370,74 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 289 015,12 PLN

Beneficjent: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

Partner: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu