Placówki Edukacyjne

PLACÓWKI EDUKACYJNE

około 5 osób z każdego powiatu (około 175 osób) weźmie udział w szkoleniach w okresie realizacji programu

Podstawa prawna:

Podstawa programowa w szkołach pozwala na realizację treści profilaktyki zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z rakiem oraz treści związanych z promocją i ochroną zdrowia zawartych w dokumentach strategicznych województwa wielkopolskiego

Szkolenia 2 dniowe, około 12 godzin szkoleniowych, dwa obszary tematyczne

 I temat – „Profilaktyka nowotworowa jako element edukacji w szkole.” Cel szkolenia - przedstawienie propozycji metodycznych na II, III i IV etapie edukacyjnym oraz zaprezentowanie oprzyrządowania i obudowy programu. Profilaktyka nowotworowa umożliwia realizację uczniowskich projektów edukacyjnych związanych z profilaktyką, zdrowym trybem życia, akceptowaniem w swoim środowisku osób chorych, w tym onkologicznych i niepełnosprawnych z powodu trwającej lub przebytej choroby

 II temat – „Elementy pracy nauczyciela z chorym nowotworowo dzieckiem.” Celem szkolenia będzie planowanie i realizacja pracy z dzieckiem chorym onkologicznie poprzez zachęcanie chorych dzieci do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, pobudzanie, gdzie jest to możliwe do rozsądnej współpracy i wzajemnej pomocy, intensywne pomaganie uczniom chorym by dać im możliwość przeżycia sukcesu, dążenie do maksymalnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, moralnej i emocjonalnej, ocenianie ucznia chorego onkologicznie stosownie do włożonej pracy i możliwości, nie tylko na podstawie uzyskanych efektów [A. Krzyżanowski, E. Przybylska, Publikacje edukacyjne, nr 14 (2015/2016)

Kryteria włączenia: mieszkaniec województwa wielkopolskiego, doświadczenie zawodowe: min. 1 rok doświadczenia zawodowego. Każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych (skrypty i pomoce naukowe do sesji szkoleniowych) oraz materiały edukacyjne (ulotki edukacyjne, wkładki do książeczek zdrowotnych do wykorzystania w swoich placówkach). Ponadto uczestnicy szkoleń otrzymają także ankietę przedstawiającą objawy kwalifikujące w kierunku choroby nowotworowej, której przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1 do Programu.

Szacuje się, że działaniami szkoleniowymi zostanie objętych ok. 1 050 osób z terenu województwa wielkopolskiego. O udziale w szkoleniach będzie decydować kolejność zgłoszeń w przypadku większego zainteresowania udziałem w działaniach szkoleniowych w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby z mniejszych miejscowości, oddalonych od większych ośrodków miejskich, a w przypadku pracowników służby zdrowia w pierwszej kolejności lekarze i personel POZ.

Lista szkoleń